GÀ THỊT LÔNG MÀU TỪ 65 NGÀY ĐẾN XUẤT CHUỒNG - 943

Giá : VND
Số lượng

THỨC ĂN HN HP DNG VIÊN CHO GÀ THỊT LÔNG MÀU TỪ 65 NGÀY ĐẾN XUẤT CHUỒNG

 MàS943

 CH TIÊU CHT LƯNG:

m đ (max): 14%

Canxi (min - max): 0,8% - 1,2%

Protein thô (min): 14,5%

Phopho tng s (min - max): 0,7% - 1%

Xơ thô (max): 5%

Lysine tng s (min): 0,85%

Năng lưng trao đi (min): 3.150 kcal/kg

Methionine + Cystine tng s (min): 0,6%

Kháng sinh (ti đa mg/kg): Colisttin: 20, 
hoc Amoxycilin: 150, hoc Diclazuril: 1, 
hoc Narasin: 72, hoc Nicarbazin: 72, 
hoc Salinomycin: 60, hoc Enramicin: 10

KHÔNG CÓ HOOCMON


 THÀNH PHN NGUYÊN LIU:

Bắp, tấm, cám, cám mì, bt cá, đu nành, khô đu nành, acid amin, premix, vitamin, khoáng,....

 


NG DN S DNG: 
- Cung c
p đy đc sch, mát cho gà.
- Th
c ăn hn hp đã đy đ dinh dưng. S dng trc tiếp, không cn trn thêm các thc liu khác.

THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN CHO BÒ SỮA – GIAI ĐOẠN KHAI THÁC SỮA  MàSỐ: 977  CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Ẩm độ (max): 13% Canxi...
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT CHO BÒ SỮA – GIAI ĐOẠN KHAI THÁC SỮA  MàSỐ: 877  CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Ẩm độ (max): 13% Canxi...
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT CHO BÒ THỊT VỖ BÉO  MàSỐ: 872  CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Ẩm độ (max): 13% Canxi (min - max): 0,8%...
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT CHO BÊ  MàSỐ: 871  CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Ẩm độ (max): 14% Canxi (min - max): 0,8% - 1,4% Protein...
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT CHO CÚT ĐẺ TRỨNG THƯƠNG PHẨM  MàSỐ: 863  CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Ẩm độ (max): 14% Canxi (min -...
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT CHO CÚT VỖ BÉO  MàSỐ: 862  CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Ẩm độ (max): 14% Canxi (min - max): 0,8% -...
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG BỘT CHO CÚT CON TỪ 1-35 NGÀY TUỔI  MàSỐ: 861  CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Ẩm độ (max): 14% Canxi (min...
THỨC ĂN HỖN HỢP DẠNG VIÊN CHO HEO NÁI NUÔI CON - GIỐNG CAO SẢN  MàSỐ: 917S  CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Ẩm độ (max): 13% Canxi...